Rannakalur-top-w-textUUS
Vali teema

Püüniste selektiivsus

Selektiivsus on püünise omadus vältida teatud liigi, suuruse ja/või vanuserühma kalade sattumist püünisesse, st püünise omadus tabada just meile sobiva liigi ja sobiva suuruse ehk küpsusastmega kalu. Püügi selektiivsust mõjutab suuresti püügi läbiviimise aeg (öö/päev, aastaaeg) ja koht.

Õngejadaga püüdmisel tagab selektiivsuse kasutatav sööt, valitud õngekonksu suurus ja õngejada ehitusest tulenev veekogus paiknemise sügavus.

Võrgu- ja noodalinast püüniste puhul on oluline lina silmasuurus. Silmasuuruse mõõtmine toimub spetsiaalse mõõtekiilu abil, mis surutakse märja lina silma. Mõõtekiiluga mõõdetakse 20 ühes reas paiknevat silma ja arvutatakse aritmeetiline keskmine. Vaata täpsemalt Kalapüügieeskiri § 18. 

18-Mootekiil
Mõõtekiil
Allikas: Riigi Teataja

Võrgu selektiivsus sõltub peamiselt võrgulina silmasuurusest. Võrgu silmasuuruse ja selektiivsuse seost iseloomustab varem kirjeldatud valem

a = K1Lk

Vaata täpsemalt seisevvõrgu ehituse alt

Mõrrapüügi selektiivsuse määrab peamiselt püünise ehitamisel kasutatud noodalina silmasuurus. Püünise soetamisel/ehitamisel tasub silmas pidada, et kalapüügieeskirjas kehtivad kariaiale, juhtaiale ning mõrrapärale erinevad minimaalse silmasuuruse nõuded.

Sarnaselt mõrdadele on kurnpüüniste ehitamisel oluliseks teguriks kasutatud noodalina silmasuurus. Nooda puhul erineb minimaalne lubatud silmasuurus päras ja tiibades. (Vaata täpsemalt Kalapüügieeskirja § 29, § 35 ja § 49 lõike 2 punkt 2 ). Seinnootadel kasutatakse ka lahtiselt rakendatud (silmad hoiavad pinge all avatult) pääsuaknaid, mille kaudu väiksematel isenditel on võimalik püünisest välja pääseda.

Traalide puhul on võimalusi rohkem. Lisaks silmasuurusele traali päras kasutatakse spetsiaalseid selektiivsustarindeid, mille abil on võimalik suuruse järgi saaki eraldada ja soovitud osa traalist läbi spetsiaalse akna välja juhtida. Väga oluline osa traali selektiivsuse juures on ka traalimise kiirusel. Pelaagilise traalimise puhul on tähtis püügi sügavus, teatud liikide puhul hoiavad parves erinevate vanusegruppide isendid eri sügavustele.

Teatud liikide puhul on selektiivsuse tõstmiseks võimalik kasutada valgust. Mõnedele liikidele mõjub valgus ligitõmbavalt, teistele peletavalt.