Rannakalur-top-w-textUUS
Vali teema

Õigusaktid

1. Õigusaktid, millega kaluri kalapüügiloa alusel püüki teostav kalur peaks tutvuma:

Kalapüügieeskiri

 • Lisa 1 Mõrra osad
 • Lisa 2 Kadiska tüübid
 • Lisa 3 Kalade alammõõdud ja mõõtmise nõuded
 • Lisa 4 Kilu, räime ja meritindi kaalulise osakaalu määramise metoodika saagis
 • Lisa 5 Võrgusilma mõõtmine kiiluga
 • Lisa 6 Läänemeri, ICESi alarajoonid ja väikesed püügiruudud Eesti Vabariigi territoriaalvees
 • Lisa 7 Vooluveekogud, mille suudmetele lähemal kui 500 m meres on kalapüük keelatud 15. augustist 31. detsembrini
 • Lisa 8 Vooluveekogud, mille suudmetele lähemal kui 500 m meres on kalapüük keelatud 1. märtsist 31. maini
 • Lisa 9 Vooluveekogud, mille suudmetele lähemal kui 500 m meres on kalapüük keelatud 1. septembrist 30. novembrini
 • Lisa 10 Veekogud või nende osad, kus püük lihtkäsiõnge, käsiõnge, põhjaõnge, allveepüügivahendite ja unnaga on aasta ringi keelatud
 • Lisa 11 Kadiska tüübid

Kalapüügiseadus

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord

Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid

 • Lisa 2 Avaldus kaluri kalapüügiloa saamiseks
 • Lisa 4 Kaluri kalapüügiloa vormid

Kalavarudele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning kalavarudele tekitatud kahju arvutamise akti vorm

 • Lisa 1 Kalavarudele tekitatud kahju hüvitamise määrad

2. Iga aastaselt väljaantavad rannakalureid puudutavad määrused:

Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2019. aastaks

 • Lisa 1 Kutselisel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Läänemerel kasutada lubatud püügivahendid, nende piirarv ja kalapüügiõiguse tasumäärad ühe püügivahendi kohta aastas
 • Lisa 2 Kutselisel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kasutada lubatud püügivahendid, nende piirarv ja kalapüügiõiguse tasumäärad ühe püügivahendi kohta aastas [RT I, 21.01.2014, 1 – jõust. 24.01.2014]
 • Lisa 3 Kutselisel kalapüügil kaluri kalapüügiloa alusel siseveekogudel kasutada lubatud püügivahendid, nende piirarv ja kalapüügiõiguse tasumäärad ühe püügivahendi kohta aastas
 • Lisa 4 Kalapüügivõimalused Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2019. aastal

Ajutised püügikitsendused Läänemerel 2018. aastal

3. Kalalaevade registreerimist puudutav:

( Tulenevalt Kalapüügiseaduse § 33. Kalalaev, lõikest (1) võib kutselisel kalapüügil merel, kasutada vaid kalalaevade riiklikku registrisse kantud kalalaeva, millel on kehtiv kalalaevatunnistus. Seega on tarvis registreerida ka alused mida Läänemeres kasutatakse kaluri kalapüügiloa alusel teostatava kalapüügi läbiviimisel. )

Kutselise kalapüügi registri põhimäärus

Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm 

4. Rannakalurid, kelle püügipiirkonnaks on Läänemeri, võiksid tutvuda ka järgnevate Euroopa Liidu õigusaktidega:

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2187/2005, 21. detsember 2005, mis käsitleb Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1434/98 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 88/98

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1224/2009, 20. november 2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 404/2011, 8. aprill 2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad